Nationale Sport Vakbeurs Loterij – Spelreglement

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Z-press Events BV hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Nationale Sport Vakbeurs Loterij” (hierna te noemen: deelnemers).

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 4 oktober 2019 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Nationale Sport Vakbeurs Loterij door de Kansspelautoriteit onder nummer 13539.

Artikel 3 Begunstigde

3.1  De Nationale Sport Vakbeurs Loterij wordt georganiseerd door Z-Press Events BV ten behoeve van de KWF Kankerbestrijding.

3.2  De netto-opbrengst van de Nationale Sport Vakbeurs Loterij komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode vanaf heden tot 21 november 2019 worden er maximaal 100.000 loten verkocht voor €2,00 per lot.

Artikel 5 Deelname

5.1  Loten kunnen worden gekocht:

5.2  De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en geboortedatum.

5.3  Aan de Nationale Sport Vakbeurs Loterij kan worden deelgenomen door te registreren via een website.

5.4  Na volledige betaling wordt aan de deelnemer het lotnummer verstrekt middels een e-mailbericht.

5.5  Deelname aan de Nationale Sport Vakbeurs Loterij geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door de Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie/Geen restitutie

Er kan geen restitutie plaatsvinden. Tenzij er door een deelnemer een zwaarwegende reden wordt opgegeven welke gehonoreerd moet worden door de organisator.

Artikel 7 Prijzenpakket

7.1  Het prijzenpakket van de Nationale Sport Vakbeurs Loterij bestaat uit:

* Indicatieprijs

7.2  De trekking vindt plaats op 21 november 2019 en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

7.3  Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

8.1​  ​De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Nationale Sport Vakbeurs Loterij bekend via de website www.loterijnationalesportvakbeurs.nl

8.2  Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden, 21 november 2019 onder toezicht en registratie van notaris R. Kamps.

8.3  De winnende lotnummers worden bekend gemaakt op www.loterijnationalesportvakbeurs.nl.

8.4  Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

10.1  Deelnemers aan de Nationale Sport Vakbeurs Loterij dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

10.2  Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Nationale Sport Vakbeurs Loterij heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1  Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.

11.2  Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en)berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

11.3  Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.

11.4  Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.

11.5  Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.

11.6​  ​Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.

11.7  Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Z-Press Events BV , gevestigd en kantoorhoudend Dordrecht aan de Amstelwijckweg 11, 3316BB, Dordrecht.

Artikel 13 Algemene bepalingen

13.1  Deelname aan de Nationale Sport Vakbeurs Loterij betekent instemming met dit reglement.

13.2  Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.

13.3  Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.

13.4  Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

13.5  Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

13.6  In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

13.7  Op de Nationale Sport Vakbeurs Loterij is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Nationale Sport Vakbeurs Loterij voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.